Indlæser...

Vilkår og Betingelser

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelse
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning
Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret
Artikel 9 - Prisen
Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti
Artikel 11 - Levering og udførelse
Artikel 12 - Forlængede transaktioner: varighed, annullering og forlængelse
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klageprocedure
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse betingelser har følgende udtryk følgende betydninger:

 • Betænkningstid: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;
 • Dag: kalenderdag;
 • Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;
 • Varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger;
 • Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at annullere fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 • Modelformular: den modelfortrydelsesformular, som iværksætteren stiller til rådighed, som en forbruger kan udfylde, hvis han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret;
 • Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
 • Fjernaftale: en aftale, hvorved der i forbindelse med et system organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og/eller tjenester, indtil og med aftalens indgåelse, kun anvendes en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 • Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren er sammen i samme rum på samme tid;
 • Generelle vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Feniciolo BV
Kon. Wilhelminalaan 36
7711 KM Nieuwleusen
Holland
+31 529-769033
E-mail-adresse: [email protected]
Handelskammernummer: 55310885
Momsidentifikationsnummer: NL851650909.B.01

Artikel 3 - Anvendelse

 • Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og ordre mellem iværksætter og forbruger.
 • Inden fjernaftalen indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen blive oplyst, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren vil blive tilsendt gratis.
 • Hvis fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk, uanset det foregående afsnit, og før fjernsalgsaftalen indgås, kan teksten til disse almindelige vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at de nemt kan gemmes på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen fremgå, hvor de almindelige handelsbetingelser kan gennemses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning sendes gratis elektronisk eller på anden måde.
 • I tilfælde af, at der ud over disse generelle vilkår gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, finder andet og tredje afsnit tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham er.
 • Hvis en eller flere bestemmelser i disse almindelige vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller tilintetgjorte, så vil aftalen og disse vilkår og betingelser forblive i kraft, og den relevante bestemmelse vil straks efter gensidigt samråd blive erstattet af en bestemmelse at påstanden fra originalen så tæt som muligt.
 • Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes 'i ånden' i disse generelle vilkår og betingelser.
 • Usikkerhed om forklaringen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal forklares 'i ånden' af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 • Såfremt et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er afgivet på betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 • Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætteren er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet.
 • Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af produkterne og/eller ydelserne o tilbudt. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en ordentlig vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, disse er en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. benlyse fejl eller fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.
 • Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til kompensation eller opsigelse af aftalen.
 • Billeder af produkter er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt matcher de rigtige farver på produkterne.
 • Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til at acceptere tilbuddet. Det drejer sig især om:
  • prisen inklusive afgifter;
  • de mulige omkostninger ved forsendelse;
  • den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der kræves hertil;
  • om fortrydelsesretten gælder eller ej;
  • betalingsmåden, leveringen og gennemførelsen af ​​aftalen;
  • vilkåret for at acceptere tilbuddet eller vilkåret, inden for hvilket iværksætteren garanterer prisen;
  • takstniveauet for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for det anvendte kommunikationsmiddel;
  • om aftalen vil blive arkiveret efter indgåelsen, og i givet fald hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;
  • den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere de oplysninger, han har givet i henhold til aftalen, og om ønsket genoprette dem;
  • ethvert andet sprog, på hvilke aftalen ud over hollandsk kan indgås;
  • de adfærdskoder, som iværksætteren er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskoder elektronisk; og
  • minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen i tilfælde af en forlænget transaktion.

Artikel 5 - Aftalen

 • Med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 indgås aftalen på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og overholdelse af de tilsvarende betingelser.
 • Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter den erhvervsdrivende straks modtagelsen af ​​accepten af ​​tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 • Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data, og han vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
 • Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - finde ud af, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de forhold og faktorer, der har betydning for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
 • Iværksætteren sender følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium:
  1. besøgsadressen på forretningsstedet for iværksætteren, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
  2. betingelserne for og den måde, forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten på, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  3. oplysninger om garantier og eksisterende service efter køb;
  4. oplysningerne inkluderet i artikel 4, stk. 3 i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren forud for indgåelsen af ​​aftalen;
  5. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset.
 • Ved en forlænget handel gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for første levering.
 • Hver aftale indgås under de suspenderende betingelser for tilstrækkelig tilgængelighed af de pågældende produkter.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:

 • Ved køb af varer har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Denne betænkningstid begynder dagen efter modtagelsen af ​​produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der på forhånd er udpeget af forbrugeren og meddelt iværksætteren.
 • I betænkningstiden vil forbrugeren håndtere varen og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt medfølgende tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage til forhandleren preneur, i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.
 • Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af modelformularen. Efter at forbrugeren har tilkendegivet, at han ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, fx ved bevis for forsendelse.
 • Såfremt kunden efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret hhv. produktet ikke er returneret til iværksætteren, er købet et faktum.

Når du leverer tjenester:

 • Ved levering af tjenesteydelser har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden at angive nogen grund i mindst 14 dage fra datoen for aftalens indgåelse.
 • For at gøre brug af sin fortrydelsesret, vil forbrugeren fokusere på de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren giver med tilbuddet og/eller senest ved levering.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

 • Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, vil omkostningerne ved returnering ikke overstige omkostningerne ved returneringen.
 • Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen. Dette er betinget af, at produktet allerede er modtaget retur af forretningen, eller der kan fremsendes et afgørende bevis for fuldstændig returnering. Tilbagebetaling vil ske via den samme betalingsmetode, som forbrugeren bruger, medmindre forbrugeren udtrykkeligt giver tilladelse til en anden betalingsmetode.
 • I tilfælde af skade på produktet som følge af skødesløs omgang fra forbrugerens side, hæfter forbrugeren for en eventuel værdiforringelse af produktet.
 • Forbrugeren kan ikke holdes ansvarlig for værdiforringelsen af ​​produktet, hvis iværksætteren ikke har givet alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, dette skal ske inden indgåelse af købsaftalen.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret

 • Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i hvert fald rettidigt til aftalens indgåelse.
 • Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
  1. der er oprettet af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
  2. som tydeligvis er af personlig karakter;
  3. som ikke kan returneres på grund af deres natur;
  4. der kan ødelægge eller ældes hurtigt;
  5. hvis pris afhænger af udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på;
  6. til individuelle aviser og magasiner;
  7. til lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
  8. for hygiejniske produkter, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
 • Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester:
  1. vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  2. hvoraf leveringen startede med forbrugerens udtrykkelige samtykke, før betænkningstiden er udløbet;
  3. vedrørende væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen

 • I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de udbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
 • I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, til variable priser. Denne kobling til udsving og at eventuelle angivne priser er målpriser fremgår af tilbuddet.
 • Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 • Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:
  1. disse er resultatet af lovbestemte bestemmelser eller bestemmelser; eller
  2. forbrugeren har beføjelse til at hæve aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 • Satserne for levering af produkter eller ydelser er eksklusiv moms.
 • Alle priser tages med forbehold for tryk- og tastefejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og sættefejl. I tilfælde af tryk- og tastefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 • Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav fra reli evne og/eller anvendelighed og de juridiske bestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse og/eller statslige bestemmelser. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
 • En garanti stillet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren på grundlag af aftalen.
 • Eventuelle mangler eller fejlleverede produkter skal meddeles iværksætteren skriftligt senest 4 uger efter levering. Returnering af produkterne skal være i original emballage og i ny stand.
 • Iværksætterens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for produkternes ultimative egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren, ej heller for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af ​​produkterne.
 • Garantien gælder ikke, hvis:
  • Forbrugeren selv har repareret og/eller bearbejdet de leverede produkter eller har ladet dem reparere og/eller bearbejde dem af tredjemand;
  • De leverede produkter har været udsat for unormale omstændigheder eller på anden måde behandlet skødesløst eller er i strid med iværksætterens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen;
  • Utilstrækkeligheden er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har truffet eller vil udstede med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og implementering

 • Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenester.
 • Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren giver virksomheden til kende.
 • Under iagttagelse af det i denne artikels stk. 4 anførte vil virksomheden eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringstid. Såfremt leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter ordreafgivelsen. I så fald har forbrugeren ret til at hæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren er ikke berettiget til erstatning.
 • Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder fra nogen angivne vilkår. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til erstatning.
 • I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter opløsning.
 • Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved levering vil det på en overskuelig og overskuelig måde fremgå, at der leveres en erstatningsvare. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved en eventuel returforsendelse er for iværksætterens regning.
 • Risikoen for skade og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Varighed af transaktioner: varighed, annullering og forlængelse

Aflysning

 • Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, under overholdelse af de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 • Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, til enhver tid inden udløbet af den angivne periode under overholdelse af de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på mindst højst en måned.
 • Forbrugeren kan de i de foregående afsnit nævnte aftaler:
  • annullere til enhver tid og ikke være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  • i det mindste annullere på samme måde, som de er indgået af ham;
  • opsige altid med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Fornyelse

 • En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder el) eller ydelser, må ikke stiltiende fornyes eller fornyes for en nærmere angivet periode.
 • I modsætning til det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende udsendelse af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en fastsat periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren er imod denne udvidede aftale. kan opsige forlængelsens ophør med et varsel på højst en måned.
 • En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til den almindelige delikatesseforretning En del af produkter eller tjenesteydelser kan kun stiltiende fornyes på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige opsigelsen med et varsel på højst en måned og et opsigelsesvarsel på højst tre måneder i tilfælde af, at aftalen strækker sig til regelmæssig, men mindre end én gang om måneden, levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
 • En aftale med begrænset varighed om regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

 • Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 13 - Betaling

 • Medmindre andet er aftalt, skal det skyldige beløb af forbrugeren betales inden for 7 hverdage efter betænkningstidens begyndelse som omhandlet i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en ydelse begynder denne frist. efter at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
 • Forbrugeren har pligt til uden forsinkelse at rapportere unøjagtigheder i angivne eller angivne betalingsoplysninger til iværksætteren.
 • I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der er bekendtgjort til forbrugeren på forhånd.

Artikel 14 - Klageprocedure

 • Iværksætteren har en veloplyst klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 • Klager over gennemførelsen af ​​aftalen skal fremsendes fuldt og klart beskrevet til iværksætteren inden for 7 dage, efter at forbrugeren har opdaget manglerne.
 • Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dage, bekræfter modtagelsen og angiver, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 • Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.
 • En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt tilkendegiver andet.
 • Hvis en klage findes at være velbegrundet af iværksætteren, vil iværksætteren efter eget valg erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister

 • Kun hollandsk lov gælder for aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for. Også selvom forbrugeren bor i udlandet.
 • Wienersalgskonventionen gælder ikke.

Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Yderligere eller afvigende bestemmelser fra disse almindelige betingelser må ikke være til ugunst for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde i en holdbar databærer.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat